Chi tiết sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Hiển thị Lợi nhuận để mở vị thế mới

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Hiển thị Lợi nhuận để mở vị thế mới,

Khi lãi và lỗ chưa thực nhận trên toàn bộ vị thế là dương, lợi nhuận nổi có thể khả dụng, vì vậy có thể được sử dụng để mở một vị thế mới.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC